ข้าวทับทิมชุมแพ

ข้าวทับทิมชุมแพ
80 บาท / กิโลกรัม
ข้าวทับทิมชุมแพ กิโลกรัมละ 80 บาท โดย นครคงสัมฤทธิ์
1,000