ข้าวสังข์หยด ตรา ชิดภิรมณ์

ข้าวสังข์หยด ตรา ชิดภิรมณ์
70 บาท / กิโลกรัม
ข้าวสังข์หยด ตรา ชิดภิรมณ์ กิโลกรัมละ 70 บาท
100