ฝรั่งไร้เมล็ด

ฝรั่งไร้เมล็ด
35 บาท / ต้น
กิ่งพันธุ์ฝรั่งไร้เมล็ดไร่ธนฟาร์ม