สะเร็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์

สะเร็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์
40 บาท / กิโลกรัม
สะเร็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์ข้าวจากชาวนา