ไส้เดือน AF

ไส้เดือน AF
500 บาท / กิโลกรัม

ไส้เดือน AF เพื่อผลิตปุ๋ย ย่อยขยะอินทรย์

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ