กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานการเข้าร่วมมรดกทางการเกษตรโลก จังหวัดน่าน

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานการเข้าร่วมมรดกทางการเกษตรโลก จังหวัดน่าน

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานการเข้าร่วมมรดกทางการเกษตรโลก จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมน่านบูติกโฮเตลแอนด์รีสอร์ท

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมระบบมรดกทางการเกษตรโลก เข้าประชุมคณะทำงานดำเนินงานการเข้าร่วมมรดกทางการเกษตรโลก จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมน่านบูติกโฮเตลแอนด์รีสอร์ท น่านพร้อมด้วยนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานดังกล่าว และคณะทำงานฯ จากส่วนราชการและหน่วยงานมี่เกี่ยวข้องของจังหวัดน่าน เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการเสนอโครงการระบบการปลูกชาแบบดั้งเดิมในรูปวนเกษตร ในพื้นที่ป่าเมี่ยง หรือ ชาเมี่ยง ของ ต.เรือง อ. เมือง. จ. น่าน ให้เป็นพื้นที่ระบบมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ต่อ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งระบบมรดกทางการเกษตรดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกินดีอยู่ดีของชุมชนเกษตรกรอันจะสร้างประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งไทยมีเกษตรกรรมเป็นเอกลักษณ์มาอย่างช้านาน ทั้งนี้ เริ่มจากจังหวัดน่านและจะขยายผลต่อไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์ทางการเกษตรต่อไป

ที่มา http://www.moac.go.th

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ