จัดใหญ่ "วันเกษตรแห่งชาติ" ศาสตร์พระราชา-เกษตรไทย 4.0

จัดใหญ่ "วันเกษตรแห่งชาติ" ศาสตร์พระราชา-เกษตรไทย 4.0

กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 ระดม 22 หน่วยงานในสังกัด นำนวัตกรรมด้านการเกษตรจัดแสดง เชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิต

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ เพื่อให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบยั่งยืน สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจด้านการเกษตร ให้เกษตรกรในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าในเชิงคุณภาพได้ ที่สำคัญ ยังเป็นช่องทางให้นักวิชาการ นักวิจัย และเกษตรกร นำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป

โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” ซึ่งแต่ละปีการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” จะถูกหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาค เพื่อให้สามารถกระจายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ได้กว้างขวางและยังเป็นการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนภาคการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกัน

สำหรับในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ข่าวต้นฉบับ http://www.banmuang.co.th

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ