บริษัท ฉัตรวัฏฏ์ จำกัด

ฉัตรวัฏฏ์ ยังส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์บริสุทธิ์เข้มข้น 100% ช่วยในการย่อยสลายตอซัง และฟางข้าว

รวมทั้งข้าววัชพืชที่เป็นปัญหามายาวนาน โดยใช้เวลาย่อยสลายเพียง 5-7 วันเท่านั้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถ

เตรียมดินเพื่อหว่านข้าวรอบใหม่ได้รวดเร็ว อีกทั้งดินยังมีคุณภาพดี ร่วนซุย เนื่องจากการย่อยสลายตอซัง และฟางข้าว

เป็นการเติมอินทรีย์วัตถุในดินตามธรรมชาติ และที่สำคัญยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ จากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรไทยอีกด้วย