วจนะ
  • 0802202033
  • เข้าร่วมกับเราเมื่อ 05 Apr 2018

ขายมันเทศญี่ปุ่นพันธุ์ โอกินาว่า กิโลกรัมละ 40
ขายมันเทศญี่ปุ่นพันธุ์ เบนิฮารุกะ กิโลกรัมละ 45

และจำหน่ายยอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นพันธุ์ โอกินาว่า 3 บาท/ยอด และเบนิฮารุกะ4บาท/ยอด
และพันธุ์ใหม่ฮาวาย ราคา 6 บาท/ยอด (พันธุ์ฮาาวายมีจำนวนกำจัด)

สินค้าของเราเกิดจากเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเพาะปลูกมันเทศพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสินค้าทาง เศรษฐกิจที่สำคัญและกำลังได้รับความนิยม ไม่ว่าจากทางภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มของเราได้ผลิตผลผลิตเพื่อการบริโภคกันเองและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจและอยากเข้าร่วม โดยเน้นผลผลิตที่จะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ปราศจากสารพิษ ประโยชน์ทางเพื่อคุณค่าทางอาหารและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง เกษตรอินทรีย์ตามแนววิถีไทยแบบพอเพียง

*สถานที่เพาะปลูก หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง