'เกษตรบึงกาฬ' จัดงานพบสื่อประชารัฐเพื่อเผยแพร่งานสู่ชุมชน

'เกษตรบึงกาฬ' จัดงานพบสื่อประชารัฐเพื่อเผยแพร่งานสู่ชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเกษตรพบสื่อมวลชนจังหวัดบึงกาฬและประชารัฐจังหวัดบึงกาฬประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร smart farmer , young smart farmer กลุ่มสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอ มีกิจกรรมให้ความรู้ เวทีเสวนา จัดแสดงผลงานนิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ทั่วถึง โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย เป้าหมาย และมีการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นาแปลงใหญ่ zoning by agri map มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การผลิตข้าวครบวงจร ธนาคารสินค้าเกษตร การจัดหาที่ดินทำกิน ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่เป็นเครือข่ายที่ดีของเกษตรจังหวัดบึงกาฬให้เข้าใจและรับรู้ในแนวทางและการปฏิบัติในสิ่งที่กล่าวมาแล้ว พร้อมนำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ต้นฉบับ https://www.dailynews.co.th

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ